Days of Palestine

Wednesday, February 1

Sydney festival

Hamas Hails Sydney Festival Boycott

M.Y | DOP
Days of Palestine – Gaza Hamas Movement hailed the Sydney festival boycott by a group of artists over a sponsorship
x